Szerzőinkhez

Affiliációhoz

Lapunk hasábjain külön rovatban mutatjuk be az aktuális szám szerzőit. Ehhez mindenkitől szeretnénk kérni egy rövid, legfeljebb 600 karakterből álló bemutatkozást. A bemutatkozást összefüggő mondatokban kérnénk, ami elsősorban az alábbiakat foglalja magában:

 • Jelenlegi munkahely és beosztás (esetleg: aktuálisan mivel foglalkozik)
 • Egyetemi fokozat vagy legmagasabb végzettség
 • Eddigi karrier, életpálya rövid ismertetése
 • Múltbéli, kiemelkedő sikerek, elismerések
 • Fő kutatási területek
 • E-mail cím

A publikálás feltételei:

 1. A Jog–Állam–Politika című referált folyóirat magyar, angol és német nyelven beküldött kéziratokat – tanulmányokat és könyv-recenziókat – fogad el.
 2. A  kézirat  terjedelme  tanulmányok  esetén  általában  nem  haladhatja  meg  az 50000 karaktert, recenziók esetén a 20000 karaktert. 
 3. A szöveget A/4-es méretben kinyomtatva kérjük leadni, és egyúttal Microsoft Word formátumban, e-mailben is kérjük mellékelni, a szerző nevének feltüntetésével (a cím előtt, ne lábjegyzetben!).
 4. Tanulmányok esetén kérünk a szerzőktől elektronikus formában egy kb. 15 soros magyar és angol nyelvű összefoglalót (Abstract), az 5-6 legfontosabb kulcsszó feltüntetésével. 
 5. Kiemelésként szövegben és lábjegyzetben is dőlt betű alkalmazható; kizárólag művek és idegen kifejezések kiemeléséhez. Ritkítás, aláhúzás, vastag betű, kapitális stb. használatát kérjük mellőzni.
 6. A hivatkozásokat felső indexben, az írásjel után tüntessük fel, pl.:” XY szerint,”1,2
  A sorrend minden esetben: idézőjel-pont-lábjegyzetjelölő, vagy pont-idézőjel-lábjegyzetjelölő, az idézés szabályainak megfelelően (részmondat esetén idézőjel a sor végén, utána az írásjel, egész mondat esetén előbb az írásjel következik).
  A feloldást lábjegyzetben, az oldal alján kérjük feltüntetni, több hivatkozás esetén pontosvesszővel:

  a) Szerző(k) vezetékneve (gondolatjellel elválasztva, azaz szóköz nagykötőjel szóköz egymás  után írásával), évszám, hivatkozott oldal(ak), tehát:
  Kiss, 2010; Nagy, 2020, 20. illetve Kiss – Nagy – Kovács, 2020, 20-30., 40.

  b) Újságcikk esetén: Újság neve, szerző(k) vezetékneve, dátum VAGY lapszám, tehát:
  Magyar Nemzet, Kiss, 2023.01.11. illetve Népszava, Nagy, 2023/104. sz.

  c) Online hivatkozásnál: Weboldal: Téma (legfeljebb egysorosra rövidítve), az évszám (ha van):
  Hvg.hu: Ez egy cikk a …, 2011. (linket itt ne helyezzük el, csak a tartalomjegyzékben).
 7. Kiadványunkban kérjük mellőzni az i.m. (op. cit.), u.o., ibid. stb. rövidítéseket (elfogadjuk: ld., vö.).
 8. Kiadványunkban kérjük mellőzni a titulusok (Dr., Prof., CSc. stb.) feltüntetését mind a törzsszövegben, mind a lábjegyzetben, mind pedig az irodalomjegyzékben. Kivétel, ha adott mű címe tartalmazza.
 9. Az irodalomjegyzék csak a ténylegesen hivatkozott publikációkat tartalmazza. Rendezzük ABC-sorrendbe!
 10. Az irodalomjegyzék mindig a kötelező utolsó fejezet (esetleg bővülhet online forrásokkal, jogforrásokkal, ítéletek jegyzékével). Ezek kötelező elnevezése: Irodalom; Jogforrások; Ítéletek jegyzéke (ezeket egységesen szeretnénk a kiadványunkban szerepeltetni).
 11. Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén számozás nélkül közöljük, pont felsorolásjellel ellátva. Törekedjünk a teljes hivatkozásjegyzék feltüntetésére, amire lábjegyzetben szerepel.

  a) Könyveknél: Szerző(k) teljes neve (szerk. ha van) (évszám): Dőlt cím. Kiadó, helyiség. Például:
  • Kiss Péter – Nagy Tamás (2020): A monográfiánk. Universitas, Győr.
  • Smith, Joe – Doe, John (2010): A handbook. ABC Publishing, London.
  b) Tanulmánykötetben, gyűjteményes kötetben megjelent szövegek esetében, fentieket betartva:
  • Smith, John (ed.) (2000): A Chapter. In: Doe, John (ed.): A Book. ABC Publishing, London. 
  Tehát: a név után (évszám) és kettőspont, majd cím van. Utána In kettőspont szerkesztő(k) kettőspont, majd a kötet címe dőlt betűvel, ponttal lezárva. Végül előbb a kiadó, és csak utána a kiadás helye.

  c) Folyóiratban megjelent tanulmány esetében (figyelem! a címek után PONT szerepel):
  • Kiss Péter (2011): Egy cikk. In: Folyóirat. 2017/12. sz. Universitas, Győr. 
  d) Online hivatkozás esetében a webcím (url) és a megtekintés idejének feltüntetésével:
  • Hvg.hu: Hitelek. (Elérhető: www.webcim.hu. Letöltés ideje: 2020. február 2.).
  A webcímet és a letöltés idejét az URL után pont választja el!

  e) Újságcikkek esetén (Figyelem! a folyóirat után vessző, a cím és a lapszám után pont szerepel! Ha a lapszám vagy a dátum nem ismert, az elhagyható. A tételt pont zárja.)
  • Győri Hírlap, Kiss Péter – Nagy Ádám (2023): Cikk címe. 2023/155. sz., 2023.09.09.

  Ha nincs szerző, csak a folyóirat neve ismert:

  • Dunántúli Hírlap (2023): Cikk címe. 2023/111. sz., 2023.11.11.

  f) Idézett jogszabályok esetén:

  • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.
  g) Ha az idézett mű rendelkezik DOI-számmal (azonosítóval), azt is kérjük feltüntetni!
 12. A Jogforrásokat kérjük külön listában, az Irodalom (azaz a források jegyzéke) után feltüntetni.
 13. Kérjük, segítsék munkánkat a címek, alcímek tekintetében az alábbiak szigorú betartásával:

  A fejezet- és alcímek stílusa Cím formátumban kerüljön beállításra, az alcímeknél a listaszintet változtassuk, és lehetőség szerint lássuk el őket automatikus felsorolással az alábbiak szerint:

  I. FEJEZETCÍMEK (Behúzás, római számozás, nagybetűs, Times New Roman, 12pt, szám után TAB)
  1) Alfejezetek címei (Nincs behúzás, arab számozás, nem nagybetűs)
        a) Alfejezeten belül (Listaszint szerinti behúzás, arab betűs felsorolás, nem nagybetűs)
              i) Alfejezeten belül (Listaszint szerinti behúzás, kis római betűs felsorolás, nem nagybetűs)

  Kérjük, hogy a dőlt, félkövér, stb. kiemeléseket mellőzzük! Angol címek esetében az angol helyesírás szerint a szavakat (a kivételektől eltekintve, pl. névelők, prepozícók) kezdjük nagybetűvel.

 14. A (fekete-fehér) táblázatokat és ábrákat megfelelően formázva, a forrást feltüntetve, képaláírással ellátva kérjük feltüntetni. A szövegbe építve és külön fájlként is kérjük elküldeni. A hivatkozásra vonatkozó kikötéseket (név, évszám, oldalszám) itt is kérjük betartani.
  Példa képaláírásra:

  1. ábra: Az ábra tartalma (Forrás: Kiss – Nagy, 2010, 40.).

 15. A szerkesztőségbe beérkezett – formailag megfelelő – kéziratokat a szerkesztőség előzetes szűrése után két opponensnek küldjük ki. Az opponensek a szerzők nevének feltüntetése nélkül kapják meg a kéziratokat.  A  közlés  feltétele  a két  opponens támogató  véleménye.  Az opponensek által javítandónak értékelt kéziratokat átdolgozásra visszajuttatjuk a szerzőkhöz.  A  két  opponens  egybehangzó elutasítása esetén a kéziratot nem publikáljuk. Az opponensi vélemények be nem érkezése esetén a szerkesztőség saját hatáskörben dönt a publikálásról. 
 16. A szerkesztőség a beérkezett kéziratokért honoráriumot nem fizet. 
 17. Kérjük szerzőinket, hogy elektronikus úton adják meg, hogy milyen módon (foglalkozás, munkahely, beosztás) szeretnének szerepelni folyóiratunkban. Kérjük, a kapcsolattartás elősegítése érdekében közöljék elérhetőségeiket (telefonszám/mobilszám, e-mail cím).

Köszönjük, hogy megfelelően előkészített kézirat beküldésével segítik munkánkat. 

A szerkesztőség