2011

A lap III. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2011/1. szám

TANULMÁNYOK

ANTAL ATTILA | Az 1989-es Alkotmány előkészítése és megalapozása pdf download.png

HORVÁTH GERGELY | A „jó gazda gondosságának” normatív kibontása az agrár-környezetjogban pdf download.png

JUNGI ESZTER | A „Miranda-figyelmeztetés”, avagy a hallgatás joga a magyar büntetőeljárásban pdf download.png

GANCZER MÓNIKA | Az állampolgárság fogalmának történeti formái az ókortól a modern korig pdf download.png

KITEKINTÉS

GÖNDÖR ÉVA | A szülési segély története a magyar társadalombiztosítási jogalkotásban pdf download.png

CSEPELI GYÖRGY | Carl Schmitt a politikai mezőben pdf download.png

VIGH EDIT | A Széchenyi Istvánról szóló pszichobiográfiai kutatások összegzése pdf download.png

RECENZIÓ

SZIGETI PÉTER | Majtényi László: Az információs szabadságok pdf download.png

CSÖRGITS LAJOS | Smuk Péter: Ellenzéki jogok a parlamenti jogban pdf download.png

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | A Győri Királyi Jogakadémia tanulmányi rendszere és viszonyai pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2011/2. szám

TANULMÁNYOK

CZIGLER DEZSŐ TAMÁS — HORVÁTHY BALÁZS | A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása pdf download.png

DOBOS ISTVÁN | Das Abstraktions- und Trennungsprinzip im deutschen Privatrecht pdf download.png

NAGYPÁL SZABOLCS | A közvetítés jogelmélete: a mediáció folyamata és alapelvei pdf download.png

GANCZER MÓNIKA | Az állampolgárság fogalma és összetevői napjainkban pdf download.png

NOCHTA TIBOR | Mennyiben szerződési kockázat a gazdasági válság? pdf download.png

ADAMIK TAMÁS | A törvényszéki beszéd az ókori Athénban és Rómában pdf download.png

MŰHELY

NAGY J. ENDRE | Áttekintés Zsidai Ágnes: Jogbölcseleti torzó (Bibó István jogelméletének rekonstrukciója) c. könyve nyomán pdf download.png

CSÖRGITS LAJOS | A politikai zsákmányelv érvényesülése az önkormányzatoknál pdf download.png

MACHER GÁBOR | Lakhatáshoz való jog — egykor és most pdf download.png

VERMES ATTILA | „A szerződési jog reformja és a biztosítási szerződés” — XI. AIDA Budapest Biztosítási Kollokvium pdf download.png

KITEKINTÉS

HORVÁTH JÓZSEF | A 19. század első felében keletkezett Győr megyei falusi végrendeletekről pdf download.png

NEMESNÉ MATUS ZSANETT | „Láda meg ki nyittatik” — A Xántus János Múzeum céhládái a 17–19. századból pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2011/3. szám

TANULMÁNYOK

CZIGLER DEZSŐ TAMÁS — HORVÁTHY BALÁZS | A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség joggyakorlata és intézményei pdf download.png

ZSIDAI ÁGNES | Bibó István jogbölcseleti írásainak rekonstrukciója pdf download.png

GANCZER MÓNIKA | A határon túli magyarok kettős állampolgárságának nemzetközi jogi és belső jogi aspektusai: a kollektív elvesztéstől a könnyített megszerzésig pdf download.png

KOI GYULA | Jogalkotásunk szabályozásának fordulópontjai — A kezdetektől a 2010. évi CXXX. törvényig pdf download.png

RÓNAY MIKLÓS | Az egyház mint intézmény — Nemzetközi és szubállami mechanizmusok összefüggései állam és egyház kapcsolatában pdf download.png

MŰHELY

FÖLDESI TAMÁS | A politikai bűn — Mi jár a bűnért a politikában? pdf download.png

DOMOKOS ANDREA | Az erőszakos bűnözés differenciálódása és a büntetőpolitika Magyarországon pdf download.png

GLAVANITS JUDIT | Az állam gazdasági szerepvállalásának játékelméleti megközelítése pdf download.png

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | Blondus Flavius Forliviensis: Romae Instauratae Libri — A győri corvináról pdf download.png

RECENZIÓ

NAGY KLÁRA | Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete pdf download.png

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | Deák Ferenc tanulóévei a győri Királyi Kerületi Akadémián pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2011/4. szám

TANULMÁNYOK

PACZOLAY PÉTER | A jogállam káprázatától az angol jogelmélet valóságáig Horváth Barna írásaiban pdf download.png

NAGY J. ENDRE | Bibó István politikai ontológiája pdf download.png

NÉMETH IMRE | A sértett beleegyezésének koncepciója az angolszász büntetőjogban pdf download.png

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA | Az Európai Unió alapjogvédelmi rendszere és az Emberi Jogok Európai Bírósága — A kettős európai alapjogvédelem és a magyar alkotmányjog pdf download.png

SZABÓ ZOLTÁN GYULA | Adalékok az Európai Unió pártjainak finanszírozásához pdf download.png

MŰHELY

FÖLDESI TAMÁS | A bűn, a bűnbocsánat és a büntetés vallási értékelése pdf download.png

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | A hellenizmus filozófiai mozgalmainak gyökereiről — A kisebb szókratikus iskolák pdf download.png

HERÉDI ERIKA | Gyorsít vagy lassít az elektronikus ügyintézés a peren kívüli eljárásban? pdf download.png

ALMÁSI TIBOR | Kondor Béláról, halálának 40. évfordulóján pdf download.png

KITEKINTÉS

EGRESI KATALIN | Megsemmisíti-e a globalizáció a demokráciát? pdf download.png

HORVÁTH PÁL | Egy születő monografikus alkotás hozadékai — Máig szóló tanulságok pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

KÜLÖNSZÁM

SALUTATIO

BIHARI MIHÁLY | Köszöntő pdf download.png

IUS PUBLICUM

PETRÉTEI JÓZSEF | A kétharmados parlamenti többség hatása a törvényhozásra pdf download.png

SMUK PÉTER | Egy kétharmados kormány ellenzékének jogai pdf download.png

POLT PÉTER | A mentelmi jog definíciós kérdései és típusai pdf download.png

VARGA ZS. ANDRÁS | A közigazgatás feletti kontrolleszközök általános áttekintése pdf download.png

PATYI ANDRÁS | A bírói kontroll kihívásai pdf download.png

SEEREINER IMRE ALFONZ | Az ügyészi kontroll és a közigazgatás pdf download.png

SOMODY BERNADETTE | Az országgyűlési biztosok funkciója — a közigazgatás ombudsmani kontrollja pdf download.png

IUS PRIVATUM

LENKOVICS BARNABÁS | A fenntartandó magánjog pdf download.png

PAPP TEKLA | Az atipikus szerződések és a magyar Polgári Törvénykönyv rekodifikációja pdf download.png

CSÉCSY GYÖRGY | Az iparjogvédelmi szerződések kodifikációs lehetőségei pdf download.png

SZEGEDI ANDRÁS | A jogi személyek rendszere pdf download.png

MILASSIN LÁSZLÓ | The Trade Dispute between Airbus and Boeing pdf download.png

IUS GENTIUM ET EURPAEUM

LAMM VANDA | A nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede pdf download.png

BARTKÓ RÓBERT | A terrorcselekmény dogmatikája a nemzetközi büntetőjogban pdf download.png

SÁNTHA FERENC | A nemzetközi bűncselekmény általános fogalmának hazai fejlődése pdf download.png

M. NYITRAI PÉTER | Wiener A. Imre szerepvállalása a nemzetközi bűnügyi jogsegély jogának hazai fejlesztésében pdf download.png

EVA TOMÁŠKOVÁ — DAVID SEHNÁLEK | The Hierarchy of Legal Sources – Relation between International Treaties Concluded with Third States by the EU and by the Member States pdf download.png

IURISPRUDENTIA

SZABÓ MIKLÓS | Esendő logika pdf download.png

BENCZE MÁTYÁS | A jogi alapelvek szerepe a magyar bírói gyakorlatban — a bizonyítást vezérlő elvek példája pdf download.png

EGRESI KATALIN | Pulszky Ágost és Concha Győző vitája az államról pdf download.png

VIGH EDIT | Jogvédők a jogászi hivatásokban pdf download.png

RIGÓ ANETT | A common law elmélete és benthami kritikája pdf download.png

PAKSY MÁTÉ | Az engedelmeskedési kötelezettség kérdése a III. Köztársaság „pozitivista” jogbölcseletében: Carré de Malberg és Léon Duguit pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png