2022

A lap XIV. évfolyamában megjelent számok tartalma.

2022/01. szám (letöltés egyben)

SZLADITS 150

TAKÁCS PÉTER | Bevezető a "Szladits 150" rovathozpdf download.png

RÉVÉSZ T. MIHÁLY | Szladits Károlynak, a magánjog "nagy magyar mesterének" életpályájapdf download.png

LENKOVICS BARNABÁS | Rekviem a jó gazdáért pdf download.png

SÁNDOR ISTVÁN | Szladits Károly munkásságának hatása a mai magyar magánjogi joggyakorlatra pdf download.png

TAKÁCS PÉTER | A Szladits család és a XX. századi történelem pdf download.png

SZLADITS KÁROLY | Deák Ferencz és mai magánjogunk pdf download.png

TANULMÁNYOK

SULYOK MÁRTON | Parancs, paradoxon vagy próbatétel? Az Alaptörvény 28. cikkének lehetséges megközelítései pdf download.png

SISKA KATALIN | Családjogi rendelkezések a modern Törökországban, különös tekintettel a vegyesházasságok kapcsán felmerülő anyagi és eljárásjogi kérdésekre pdf download.png

NÉMETH GABRIELLA | Közérthető, tisztességes, hatékony és kompetens - Etikai minőségbiztosításra tett kísérletek az igazságügyi szakértői közreműködésben pdf download.png

ÚJVÁRI EMESE | Kunmingi Nyilatkozat: nemzetközi összefogás a biológiai sokféleség védelme érdekében - Új remények? pdf download.png

ZSINKA LÁSZLÓ | A modern állam középkori és kora újkori gyökerei pdf download.png

FÓRUM

BORS SZILVIA | A véleménynyilvánítás szabadsága és egyes személyiségi jogok kollíziója a munkajogban pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

E számunkat Szerényi Gábor rajzai díszítik.

 

2022/Különszám (letöltés egyben)

STUMPF ISTVÁN | Identitás-forradalom, nemzeti, alkotmányos és európai identitáspdf download.png

KNAPP LÁSZLÓ | Az Európai Unió funkcionális alkotmányos identitásárólpdf download.png

VÁCZI PÉTER | A nemzeti identitás és az európai identitás csatája Magyarország Alkotmánybírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága közöttpdf download.png

BORBÉLY BOGLÁRKA | Alkotmánybíróságok és az alkotmányos identitáspdf download.png

ERDŐS CSABA | Adalékok az alkotmányos identitás-kérdés eljárási oldalához – Az előzetes döntéshozatali eljárás az Alkotmánybíróság legújabb gyakorlatábanpdf download.png

SMUK PÉTER | Politikai közösség és alkotmányos identitáspdf download.png

G. KARÁCSONY GERGELY: A felsőoktatás, mint identitáserősítő tényező a felsőoktatási rendszer átalakításának függvényébenpdf download.png

ŐSZE ÁRON | Az Országgyűlés szerepe az alkotmányos identitás védelmébenpdf download.png

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | Koszorú Szent, Lánglélek és Mártír babérjaibólpdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.png

E számunkat Szerényi Gábor rajzai díszítik.

 

2022/02. szám (letöltés egyben)

          Borító pdf_download.png
          Tartalom, impresszum, képek pdf_download.png
          Teljes kötet pdf_download.png

 

TANULMÁNYOK

SCHMIDT PÉTER: Bibó István, a jogtudós pdf_download.png

KUKORELLI ISTVÁN: In memoriam Schmidt Péter (1926-2022) pdf_download.png

KÖBEL SZILVIA: Semleges állam, keresztény állam – Gondolatok aktuális alkotmányjogi kérdésekről az Alaptörvény 7. és 9. módosítása kapcsán pdf_download.png

FILÓ MIHÁLY – KISS MÁTÉ JENŐ: Életvédelem járvány idején – A triázs büntetőjogi problémái pdf_download.png

TÓTH LÁSZLÓ: Portugália a stabilitást választotta – A 2022. januári általános törvényhozási választások eredményei és értelmezésük a kormányzati stabilitás kontextusában pdf_download.png

MŰHELY

TURCSÁN TAMARA: Gazdasági társaságok jogvitái hagyományos és alternatív rendezésének lehetőségei pdf_download.png

FÓRUM

BARTKÓ RÓBERT: Egy amicus curiae margójára pdf_download.png

VEZENDI-VARGA JUDIT: A babaváró támogatásról pdf_download.png

ERDŐS ÉVA – KISS LILLA NÓRA – SZABÓ BALÁZS: Egy tagállam kontra tagállam kötelezettségszegési ügy margójára, avagy a C-591/17. sz. Ausztria kontra Németország ügy közjogi és gyakorlati implikációi pdf_download.png

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.png

E számunkat Szerényi Gábor rajzai díszítik.

 

2022/03. szám (letöltés egyben)

          Borító pdf_download.png
          Tartalom, impresszum, képek pdf_download.png
          Teljes kötet pdf_download.png

 

Tanulmányok

          NOGEL MÓNIKA: Vendégszerkesztői előszó: Hajtóvadászat a tények után pdf_download.png
          PÁDÁR ZSOLT: A szakértő és a gondolkodás – A forenzikus megismerés egyik lehetséges útja pdf_download.png
          KOVÁCS GÁBOR: A kognitív torzítás veszélyei a szakértői véleményalkotásban pdf_download.png
          NOGEL MÓNIKA: A kriminalisztikai célú DNS-fenotipizálás jogi kihívásai Magyarországon pdf_download.png
          HERKE CSONGOR: A börtöntűrő képesség szakértői vizsgálata pdf_download.png
          FEJES ATTILA: Az igazságügyi hangtechnikai szakértői vélemény hitelt érdemlőségének egyes kérdései pdf_download.png
          ERDÉLYI KATALIN: Az írásszakértői vélemények relevanciája Magyarországon pdf_download.png
          HÁROMSZÉKI BENCE: Recenzió a Kriminalisztika könyvről pdf_download.png

E számunkat Szerényi Gábor rajzai díszítik.

 

2022 / Kukorelli különszám (letöltés egyben)

Borító pdf_download.png

Tartalom, impresszum, képek pdf_download.png

Teljes kötet pdf_download.png

 

Tanulmányok

BARTKÓ RÓBERT: Egy alkotmányjogi panasz margójára pdf_download.png

BENCZE LÓRÁNT ANZELM – PÉTER TAMÁS: Élet az életekért – Szeretetre lettünk teremtve. Hálaadó emlékezésmozaikok a pannonhalmi bencés diák, Dr. Kőrösi Tamás (1954–2020) szülész–nőgyógyász alkotó tevékenységéről pdf_download.png

BIHARI MIHÁLY: Köszöntő – Kedves Kukorelli Pista! Drága barátom! pdf_download.png

CS. KISS LAJOS: Államtudomány vs. államellenes jogtudomány pdf_download.png

DELI GERGELY: Diszkrimináció a római jogban pdf_download.png

EGRESI KATALIN: Viktor Emanuel Orlando: az olasz közjogi gondolkodás megalapítója pdf_download.png

ERDŐS CSABA: Gondolatok a különleges jogrendi alapjog- korlátozás alkotmánybírósági gyakorlatáról pdf_download.png

FAZEKAS JUDIT: A fogyasztóvédelmi jog digitális transzformációjának újabb eredményei – avagy az áruk, a digitális tartalmak és a digitális szolgáltatások hibás teljesítéséről szóló irányelvek és transzpozíciójuk pdf_download.png

G. KARÁCSONY GERGELY – GLAVANITS JUDIT: A mesterséges intelligencia által támogatott jogtalálás lehetőségei a bírósági gyakorlatban pdf_download.png

GANCZER MÓNIKA: A határon túli magyarok kedvezményes honosításának értékelése – A törvénymódosítás célja és gyakorlati megvalósítása pdf_download.png

GÁRDONYI GERGELY: A kriminalisztika oktatásának jelentősége a jogi felsőoktatásban pdf_download.png

GURDON-NAGY KLÁRA: A belső ellenőrzés mint kommunikációs folyamat a helyi önkormányzati szférában pdf_download.png

GYURITA E. RITA: A közigazgatási per a jogorvoslati rendszerben pdf_download.png

HORVÁTH ANETT: A kartellpárt hazai megjelenése – A pártok és az állam egyre szorosabb szimbiózisának tendenciája pdf_download.png

HORVÁTH ATTILA: A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pdf_download.png

HORVÁTH GERGELY: Emberi jogok és államcélok a biofizikai lehetetlenülés útján – Az egészséges környezethez való jog és az egészséges élelmiszerekhez, illetve ivóvízhez való hozzáférés mint az élethez való jog fundamentumai pdf_download.png

KÁLMÁN JÁNOS: A modern központi bankok alapvető feladatai pdf_download.png

KECSKÉS GÁBOR: A fenntartható fejlődés mint alkotmányos érték és államcél pdf_download.png

KELEMEN ROLAND: Az 1919-es román megszállás atrocitásai a Dunántúlon pdf_download.png

KESERŰ BARNA ARNOLD: Az innovációs ökoszisztéma bástyái: a technológiai parkok és a tudományos és innovációs parkok pdf_download.png

KNAPP LÁSZLÓ: Európaiság és államközi integráció Bibó István munkásságában pdf_download.png

LACZÓ JÓZSEF: A jogellenesség katarzisa pdf_download.png

LAMM VANDA: Contracting-in paradigma a joghatósági klauzulákban, különös tekintettel az univerzális nemzetközi bíróságokra és a regionális emberi jogi bíróságokra pdf_download.png

LAPSÁNSZKY ANDRÁS: A COVID-19 járvány hírközlési vonatkozásai piaci és közigazgatáselméleti szempontból pdf_download.png

LENKOVICS BARNABÁS: Fair player pdf_download.png

ŐSZE ÁRON: A hatalommegosztás, a bizalom és a felelősség relációi az alkotmányos rendszerben pdf_download.png

PARDAVI LÁSZLÓ: A pénzügyi jog és pénzügyi jogtudomány XXI. századi tendenciáról, különös tekintettel a nemzetközi adózás új fejleményeire pdf_download.png

RÉVÉSZ T. MIHÁLY: Irinyi József, a sajtószabadság bajnoka pdf_download.png

SIKLÓSI IVÁN: Az excessus mandati problémájához a római jogban pdf_download.png

SISKA KATALIN: Zsákutca, vagy a modernizáció előszobája? Gondolatok az Oszmán Birodalom történeti alkotmányának fejlődéséről pdf_download.png

SMUK PÉTER: A szelíd erő pdf_download.png

SMUK PÉTER: Szimbolikus beszéd és „Z” mint jelkép pdf_download.png

STUMPF ISTVÁN: Kukó 70 – A csapatjátékos pdf_download.png

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN: Párhuzamos életrajzok: Bibó István – Szókratész pdf_download.png

TAKÁCS PÉTER: Észrevételek az államforma fogalmához pdf_download.png

VÁCZI PÉTER: Előszó – Kukorelli István szakmai életútjapdf_download.png

VÁCZI PÉTER: Az igazságos Alkotmánybíróság pdf_download.png

ZAKARIÁS KINGA: Az alkotmányos követelmény mint hivatalos elvi tétel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában pdf_download.png

BÓKA ZSOLT: Miscens temporibus temporapdf_download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf_download.png